digitální technická mapa

Digitální technická mapa ČR: Budoucnost plánování a správy infrastruktury

Digitální technická mapa (DTM) se stává klíčovým nástrojem pro plánování, správu a rozvoj infrastruktury v České republice. Tato mapa poskytuje detailní a aktuální informace o technické infrastruktuře, včetně sítí vodovodů, kanalizací, elektrických a optických sítí a dalších důležitých prvků.

Co je to digitální technická mapa?

DTM je digitální technická mapa obsahující informace o technické infrastruktuře v určitém území. Tato mapa se vytváří na základě geodetických a technických dat, která jsou shromažďována a aktualizována pomocí moderních technologií a GIS (Geografické informační systémy).

Význam pro plánování a správu infrastruktury

Digitální technická mapa má klíčový význam pro efektivní plánování a správu infrastruktury. Poskytuje podrobný přehled o existujících sítích a zařízeních, což umožňuje lépe koordinovat stavební projekty, minimalizovat rizika poškození infrastruktury a optimalizovat provoz.

Implementace digitální technické mapy v ČR

V České republice byl zahájen projekt Digitalizace technických map ve veřejné správě (DTM ČR), který má za cíl vytvořit a udržovat jednotné digitální mapové podklady pro celou zemi. Projekt je realizován Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním (ČÚZK) a má podporu státní správy i dalších relevantních institucí.

Jednotlivé kraje jsou zodpovědné za technickou infrastrukturu potřebnou k úspěšnému provozování mapy. To zahrnuje hardware, software a přidruženou správu, stejně jako týmy expertů pro efektivní vedení evidence objektů v daném kraji. Kraje mají za úkol zajistit kompletní data, včetně detailního polohopisu a dopravní infrastruktury v regionu, a spolupracovat se správci technických infrastruktur (TI) na sběru dat.

Projekt DTM je zaměřen nejen na obce, které jsou nejčastějšími vlastníky TI a tím pádem se silně dotýká jejich oblasti, ale je důležitým a povinným krokem i pro všechny ostatní správce TI. Vodárny, plynárny, teplárny, elektrárny, technoparky, … všechny vlastníky technické a dopravní infrastruktury.

DTM má klíčovou roli v procesu schvalování územního a stavebního plánování, a toho, že jednotlivci, kteří nezveřejní svá data v rámci DTM, nebudou zařazeni do tohoto procesu. I když to nebude hned, tento krok je plánem a zároveň důležitým cílem státního projektu DTM.

Informační Systém Digitální Mapy Veřejné Správy (IS DMVS) je platformou, která propojí jednotlivé DTM krajů a umožní jejich zveřejnění prostřednictvím ČÚZK, podobně jako je již dnes spravována katastrální mapa a ortofoto mapa ČR.

S novým stavebním zákonem (platným od 1. 7. 2024) přichází totiž povinnost vlastníkům TI nést náklady, které mohou vzniknout v důsledku nepřesných nebo zastaralých dat o jejich infrastruktuře v rámci DTM ČR. Kdo nebude mít správně zaneseny data své sítě v DTM ponese náklady tím způsobené sám.

Budoucnost DTM v ČR

Digitální technická mapa představují klíčový krok směrem k modernizaci a efektivnímu řízení infrastruktury v České republice. S rozvojem technologií a digitalizace se očekává, že význam DTM bude stále rostoucí, přičemž budou sloužit jako základní nástroj pro plánování a správu infrastruktury v digitálním věku. Jejich implementace a udržování by mělo být prioritou pro státní správu i soukromý sektor, aby bylo dosaženo maximálního potenciálu využití digitálních technických map pro prospěch celé společnosti.

Případová studie: Jak služba zadosti.cz pomohla stavební firmě

Případová studie: Jak služba zadosti.cz pomohla stavební firmě

Případová studie: Jak služba zadosti.cz pomohla stavební firmě XYZ s vyjádřením k síti Firma XYZ Construction, specializující se na projektování…

Vyjadřování k optickým sítím: Klíčový krok pro úspěšné stavební projekty

Vyjadřování k optickým sítím: Klíčový krok pro úspěšné stavební projekty

Vyjadřování k optickým sítím: Klíčový krok pro úspěšné stavební projekty Optické sítě se stávají nedílnou součástí moderní infrastruktury a jsou…